FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
अपाङ्ग भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि 11/03/2020 - 14:18 PDF icon अपाङ्ग भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि.pdf
अभरमा नगर कार्यक्रम निर्देसिका २०७८ 06/20/2022 - 19:22 PDF icon त्रियुगा नगरपालिका अभरमा नगर कार्यक्रम निर्देसिका २०७८.pdf
आन्तरिक आय सँकलन कार्यविधि 11/03/2020 - 14:18 PDF icon आन्तरिक आय सँकलन कार्यविधि.pdf
ऐलनी जग्गाको विवरण सँकलन तथा अभिलेखीकरण र व्यवस्थापन सम्वन्धि कार्यविधि 11/03/2020 - 14:16 PDF icon ऐलनी जग्गाको विवरण सँकलन तथा अभिलेखीकरण र व्यवस्थापन सम्वन्धि कार्यविधि.pdf
गरिवि निवारणका लागी लघु उद्यम विकास सञ्चालन निर्देशिका २०७७ 01/18/2021 - 13:04 PDF icon गरिवी निर्देशिका २०७७.pdf
घ वर्ग निर्माण व्यवसायी ईजाजत सम्बन्धि कार्यविधि 11/03/2020 - 14:19 PDF icon घ वर्ग निर्माण व्यवसायी ईजाजत सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
घर बहाल कर ब्यवस्थापन कर्यविधि २०७६ 06/20/2022 - 19:24 PDF icon त्रियुगा नगरपालिका घर बहाल कर ब्यवस्थापन कर्यविधि २०७६.pdf
जनतासंग मेयर तथा उपमेयर कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७८ 06/20/2022 - 18:57 PDF icon त्रियुगा नगपालिका जनतासँग मेयर तथा उपमेयर कार्यक्रम सन्चालन कार्याविधि, 2078.pdf
जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका 11/03/2020 - 14:20 PDF icon जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका.pdf
टोल बिकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि 11/03/2020 - 14:20 PDF icon टोल बिकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि.pdf
त्रियुगा नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण नियमावली 06/20/2022 - 19:02 PDF icon त्रियुगा नगर कर्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकर नियमावली, 2074.pdf
त्रियुगा नगरपालिका अति विपन्न नागरिक औषधोपचार सहयाोग सम्वन्धि मापदण्ड 2074 06/20/2022 - 19:20 PDF icon त्रियुगा नगरपालिका अति विपन्न नागरिक औषधोपचार सहयाोग सम्वन्धि मापदण्ड 2074.pdf
त्रियुगा नगरपालिका अपाङ्ता भएका व्यक्तिकाो परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, 2075 06/20/2022 - 19:21 PDF icon त्रियुगा नगरपालिका अपाङ्ता भएका व्यक्तिकाो परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, 2075.pdf
त्रियुगा नगरपालिका न्यायीक समितिकाे कार्यविधि २०७५ 06/20/2022 - 19:25 PDF icon त्रियुगा नगरपालिका न्यायीक समितिकाे कार्यविधि २०७५.pdf
त्रियुगा नगरपालिकाकाे वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ 06/29/2022 - 13:54 PDF icon त्रियुगा नगरपालिकाकाे वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७.pdf
त्रियुगा नगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन कोष संचालन कार्यविधि,२०७५ 06/20/2022 - 19:10 PDF icon त्रियुगा नगर कर्यपालिकाको विपद ब्यवस्थापन कोष सन्चालन कार्यविधि २078.pdf
त्रियुगा नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ 01/24/2022 - 12:12 PDF icon त्रियुगा नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५.pdf
नगर कार्य सम्पादन नियमावली, २०७४ 08/13/2017 - 15:53 PDF icon नगर कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf
नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली 08/13/2017 - 15:51 PDF icon नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४.docx newwwwwww.pdf
नगर कार्यपालिका बैठक सन्चालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४ 08/13/2017 - 15:55 PDF icon नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि , २०७४.pdf
नगर राजपत्र प्रकाशन सबन्धि कार्यविधि 11/03/2020 - 14:21 PDF icon नगर राजपत्र प्रकाशन सबन्धि कार्यविधि.pdf
नगर सभा सन्चालन कार्यविधि २०७४ 06/20/2022 - 19:24 PDF icon त्रियुगा नगरपालिका नगर सभा सन्चालन कार्यविधि २०७४.pdf
नगरकार्यपालिका को निर्णय आदेश र अधिकार पत्र 11/03/2020 - 14:21 PDF icon नगरकार्यपालिका को निर्णय आदेश र अधिकार पत्र.pdf
नदिजन्य खनिज तथा खानीजन्य पदार्थ व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि 11/03/2020 - 14:22 PDF icon नदिजन्य खनिज तथा खानीजन्य पदार्थ व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि.pdf
प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण निर्देशिका, २०७४ 06/20/2022 - 19:27 PDF icon त्रियुगा नगरपालिका प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण निर्देशिका, २०७४.pdf
फोहोर मैला ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ 06/29/2022 - 13:56 PDF icon त्रियुगा नगरपालिकाको फोहोर मैला ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७७.pdf
बजार अनुगमन निर्देशिका 11/03/2020 - 14:22 PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका.pdf
बाल मैत्री स्थानिय शासन तथा बाल स‌रक्षण कार्यविधि 11/03/2020 - 14:23 PDF icon बाल मैत्री स्थानिय शासन तथा बाल स‌रक्षण कार्यविधि.pdf
युवा क्लव गठन तथा युवा संसद सञ्चालन कार्यविधि 11/03/2020 - 14:24 PDF icon युवा क्लव गठन तथा युवा संसद सञ्चालन कार्यविधि.pdf
योजना तर्जुमा उपभोक्ता समिति गठन तथा कार्यान्वयन कार्याविधि 2074 06/29/2022 - 13:56 PDF icon त्रियुगा नगरपालिकाको योजना तर्जुमा उपभोक्ता समिति गठन तथा कार्यान्वयन कार्याविधि 2074.pdf

Pages