FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Document
राष्ट्रपति महिला उत्थान जिविको पार्जन सुधार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि 2077 05/21/2024 - 17:05 PDF icon राष्ट्रपति महिला उत्थान जिविको पार्जन सुधार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि 2077.pdf
त्रियुगा न पा काे सामाजिक समावेशीकरण नीति २०७९ 01/11/2024 - 13:09 PDF icon लैङिक नीति र कार्य योजना २०७९.pdf
त्रियुगा न पा काे सामाजिक समावेशीकरण नीति २०७९ 01/11/2024 - 13:08 PDF icon त्रियुगा न पा काे सामाजिक समावेशीकरण नीति २०७९.pdf
आर्थिक विद्येयक 2080 07/19/2023 - 13:12 PDF icon आर्थिक विद्येयक 2080.pdf
छात्रवृत्ति कोष संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० 07/06/2023 - 12:05 PDF icon छात्रवृत्ति कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०.pdf
त्रियुगा नगरपालिका नगर शिक्षा नियमावली २०७६ 06/29/2023 - 16:29 PDF icon त्रियुगा नगरपालिका शिक्षा नियमावली २०७६.pdf
सुरक्षित नागरिक आवस कार्यविधि 2080 06/11/2023 - 11:40 PDF icon सुरक्षित नागरिक आवास.pdf
सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रर्वधन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ 05/15/2023 - 10:51 PDF icon public accountablity.pdf
वाल अधिकार संरक्षण तथा संम्वर्धन सम्बन्धी कार्यविधि 2079 05/15/2023 - 10:49 PDF icon bal adhikar.pdf
स्थानीय तहको योजना प्रकृयामा युवा सहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ 05/03/2023 - 13:55 PDF icon youth participant.pdf
विषयगत समिति कार्यसंचालन कार्यविधि २०७९ 05/03/2023 - 13:54 PDF icon Bisseyagat samitti.pdf
सूचना तथा अभिलेख केन्द्र स्थापना तथा संचालन कार्यविधि,२०७९ 05/03/2023 - 13:22 PDF icon suchana.pdf
त्रियुगा नगरपालिकाको कृषि ऐन २०७९ 03/24/2023 - 10:19 PDF icon त्रियुगा नगरपालिकाको कृषि ऐन २०७९.pdf
महिला सहकारीमा पोषण सुधार सम्वन्धी आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधि २०७७ 03/21/2023 - 12:42 PDF icon महिला सहकारीमा पोषण सुधार सम्वन्धी आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधि २०७७.pdf
त्रियुगा नगरपालिका भवन तथा बाटो सम्बन्धी मापदण्ड २०७४ 01/24/2023 - 09:42 PDF icon triyuga bhawan tatha bato sambandi mapdanda 2074.pdf
त्रियुगा नगरपालिकाको लैङ्गिक हिंसा उद्दार कोष संचालन कार्यविधि २०७९ 12/19/2022 - 12:35 PDF icon लैङ्गिक हिंसा उद्दार कोष संचालन कार्यविधि २०७९.pdf
मुसहर समुदायको सर्वागिङ्गण विकास परियोजना अन्तर्गत करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ 08/23/2022 - 16:07 PDF icon musahar karar sewa karyabidi.pdf
त्रियुगा नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७९।०८० 08/02/2022 - 10:43 PDF icon triyuga arthik ain 2079.pdf
योजना तर्जुमा उपभोक्ता समिति गठन तथा कार्यान्वयन कार्याविधि 2074 06/29/2022 - 13:56 PDF icon त्रियुगा नगरपालिकाको योजना तर्जुमा उपभोक्ता समिति गठन तथा कार्यान्वयन कार्याविधि 2074.pdf
फोहोर मैला ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ 06/29/2022 - 13:56 PDF icon त्रियुगा नगरपालिकाको फोहोर मैला ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७७.pdf
त्रियुगा नगरपालिकाकाे वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ 06/29/2022 - 13:54 PDF icon त्रियुगा नगरपालिकाकाे वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७.pdf
व्यवसायकर सम्बन्धि कार्यविधि, २०७६ 06/20/2022 - 19:27 PDF icon त्रियुगा नगरपालिका व्यवसायकर सम्बन्धि कार्यविधि, २०७६.pdf
प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण निर्देशिका, २०७४ 06/20/2022 - 19:27 PDF icon त्रियुगा नगरपालिका प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण निर्देशिका, २०७४.pdf
त्रियुगा नगरपालिका न्यायीक समितिकाे कार्यविधि २०७५ 06/20/2022 - 19:25 PDF icon त्रियुगा नगरपालिका न्यायीक समितिकाे कार्यविधि २०७५.pdf
नगर सभा सन्चालन कार्यविधि २०७४ 06/20/2022 - 19:24 PDF icon त्रियुगा नगरपालिका नगर सभा सन्चालन कार्यविधि २०७४.pdf
घर बहाल कर ब्यवस्थापन कर्यविधि २०७६ 06/20/2022 - 19:24 PDF icon त्रियुगा नगरपालिका घर बहाल कर ब्यवस्थापन कर्यविधि २०७६.pdf
अभरमा नगर कार्यक्रम निर्देसिका २०७८ 06/20/2022 - 19:22 PDF icon त्रियुगा नगरपालिका अभरमा नगर कार्यक्रम निर्देसिका २०७८.pdf
त्रियुगा नगरपालिका अपाङ्ता भएका व्यक्तिकाो परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, 2075 06/20/2022 - 19:21 PDF icon त्रियुगा नगरपालिका अपाङ्ता भएका व्यक्तिकाो परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, 2075.pdf
त्रियुगा नगरपालिका अति विपन्न नागरिक औषधोपचार सहयाोग सम्वन्धि मापदण्ड 2074 06/20/2022 - 19:20 PDF icon त्रियुगा नगरपालिका अति विपन्न नागरिक औषधोपचार सहयाोग सम्वन्धि मापदण्ड 2074.pdf
त्रियुगा नगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन कोष संचालन कार्यविधि,२०७५ 06/20/2022 - 19:10 PDF icon त्रियुगा नगर कर्यपालिकाको विपद ब्यवस्थापन कोष सन्चालन कार्यविधि २078.pdf

Pages