सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आ.व. २०७६/७७ को लागि ढुंगा, गिटी, ग्राभेल, रोडा, वालुवा, उत्खनन्, संकलन, विक्री कर उठाउने सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना

अजिन्ङ्गे सिध्धे खोलामा पुल निर्माणका लागी वोलपत्र आव्हान

वडा नं. ७ को वडा कार्यालय पार्किङ व्यास्थापनको लागि जग्गा खरिद सम्बन्धि सूचना

बोलपत्रको आव्ह्वान सम्बन्धि सूचना