स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।। 

नागरिक बडापत्र

नगरपालिका बाट संचालन हुने विभिन्न सेवा र सोको सुल्क सम्बन्धि जानकारी