FAQs Complain Problems

योजना सम्पन्न पश्चात भुक्तानी लिन के कस्ता कागजात चाहिन्छ ??

१) प्राबिधिक मुल्यांकन 

२) कार्य सम्पन्न प्रतिबेदन 

३) वडा सिफारिस

४) फोटो

५) बिल भरपाई

६) सार्बजनिक परिक्षण

Image: