FAQs Complain Problems

नगरपालिकाको कुन कक्ष मा के कार्य हुन्छ ??

त्रियुगा नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय भित्र निम्न कोठा नं मा निम्न सेवा दिइन्छ |

(१२) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 

(१४) क ) प्रशाशन शाखा 

       ख ) योजना शाखा 

(१३) सामाजिक शाखा 

(१०) पंजीकरण शाखा 

(४) आर्थिक प्रशाशन 

(५) सम्पति कर तथा राजस्व शाखा