स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।। 

समाचार

त्रियुगा नगर कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७४