FAQs Complain Problems

वार्ड नं १५

                                   
      वडा नं १५                            
                                   
  वडा कार्यालय रहेको स्थान जनसंख्या धरधुरी संख्या साक्षरता (प्रतिशत)                      
पुरुष महिला जम्मा                          
  रानीवास २४७० २४२३ ४८९३ ८१३ ९२                      
                                   
                                   
  सामजिक सुरक्षाबाट लाभान्वित जनसख्याका विवरण                          
  जेष्ठ नागरिक जेष्ठ नागरिक (दलित)  एकल तथा विधुवा  लोपोन्मुख आदिवासी जनजाती  पुर्ण अपाँगता भएका आंशिक अपाँगता भएका बाल सुरक्षा अनुदान प्राप्त जम्मा        
  महिला पुरुष       महिला पुरुष महिला पुरुष महिला पुरुष          
  ६७ ६२ ८९   १३ ११ २७५        
                                   
                                   
  ऋण भएका परिवार र ऋण स्रोत ऋण स्रोत                      
  ऋण भएका परिवार संख्या वित्तिय सस्था कोष सहकारी अन्य                      
  ४५ ३९                      
                                   
                                   
  सिन्चाई सुविधा अनुसार                                
  सुविधा पुगेको परिवार संख्या बाहै महिना सिन्चाई पुगेको परिवार संख्या वर्षातको मौसममा सिंचाई पुगेको                      
    खेत पाखोबारी खेत पाखोबारी                      
        ३०९ ३०५                      
                                   
                                   
  पशुपालन विवरण                                
  परिवार संख्या गाईबस्तुहरुको विवरण            
    गाई भैसी घोडा खच्चर बाख्ना भेडा सुँगुर बँगुर खरायो हाँस परेवा कुखुरा माछा पालन मौरी पालन            
  ४२७ ७३ २५९            
                                   
                                   
  तहगत आधारमा शैक्षिक योग्यता                            
  जम्मा परिवार संख्या शिक्षित परिवार आधारभुत तह प्रवेशिका तह  प्रमाणपत्र तह स्नातक / स्नाकोत्तर विद्यावारिधि          
  महिला पुरुष महिला पुरुष महिला पुरुष महिला पुरुष महिला पुरुष          
  ८१३ ७५२ ५९९ ५९३ ७५ ७४ ४३ ५५              
                                   
                                   
  खानेपानी स्रोत                                
    ट्युववेल पाइप धारा ईनार कुवा खोलाको पानी मुलको पानी अन्य श्रोत                    
    ५२५ १४२ १२४ १७                    
                                   
                                   
  सरसफाईको अवस्था                                
  जम्मा साधारण शौचालय साधारण शौचालय वाथरुम भएको वाथरुम भएको फ्लस भएको चर्पी नभएको                      
  ८१३ ८०७                          
                                   
                                   
  निर्णय तहमा महिला सहभागिता                              
  जम्मा परिवार संख्या घरायसी खर्चको निर्णय विद्यालय व्यवस्थापनमा सहभागिता उद्योग व्यापार उपोभोत्ता समिति वैंकमा खाता सन्चालन घरायसी काममा संलग्न घरव्यवहार सम्बन्धि निर्णय                  
  ८१३ ३१       ५१७ ६४                  
Nepali
Population: 
4893
Ward Contact Number: 
9842844596