स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।। 

 

 
 
 

नेपालको सम्पूर्ण स्थानीय तह को विवरण